Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.mojaaukcia.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Leaders & Partners, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 50 153 269, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38478/V, DIČ: 2120195374 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa.

 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: [email protected], telefónne číslo: 0905 541 086.

 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.mojaaukcia.sk. (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom, ktorým umožňuje zúčastniť sa v dražbe nehnuteľností.

 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ.

 5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá sa prostredníctvom internetovej stránky, prihlásila do dražby konkrétnej nehnuteľnosti, t. j. ktorá vyplnila a odoslala formulár – prihlášku do dražby.

 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 7. Dražbou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie konanie, účelom ktorého je budúci prevod vlastníckeho práva z vlastníka nehnuteľnosti na úspešného Záujemcu, t. j. na Záujemcu, ktorý urobí počas konania dražby najvyššie podanie, t. j. ponúkne najvyššiu sumu ako kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby.

 8. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprostredkovanie možnosti uzatvorenia rezervačnej zmluvy k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby prostredníctvom internetovej stránky, a to medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako predávajúcim a Záujemcom, ktorý urobí počas trvania dražby najvyššie podanie ako kupujúcim. Predmetom rezervačnej zmluvy špecifikovanej v tomto bode je rezervácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby, v prospech úspešného Záujemcu a záväzok úspešného Záujemcu a vlastníka nehnuteľnosti, uzatvoriť k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby, kúpnu zmluvu v dohodnutej lehote a za kúpnu cenu, ktorá bude výsledkom dražby (ďalej tiež ako „rezervačná zmluva“.

 9. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bezodplatne, a teda Poskytovateľovi vo vzťahu k Záujemcom nevzniká nárok na žiadnu odmenu za to, že im umožnil využívať služby ponúkané prostredníctvom internetovej stránky, t. j. zúčastniť sa dražby, resp. nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu dražby.

 10. Zmluvou sa rozumie Zmluva o sprostredkovaní, predmetom ktorej je záväzok Sprostredkovateľa umožniť Záujemcom zúčastniť sa dražby a za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, poskytnúť úspešnému Záujemcovi možnosť uzatvoriť rezervačnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby a nadobudnúť vlastnícke právo k nej.

 11. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

email: [email protected]

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať Poskytovateľovi, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: [email protected]. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní zo strany Záujemcu, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením tzv. Prihlášky do dražby – t. j. formulára týkajúceho sa konkrétnej nehnuteľnosti, obsahom ktorého sú Poskytovateľom požadované údaje a účelom ktorého je prejavenie záujmu Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu a zúčastniť sa dražby Záujemcom zvolenej nehnuteľnosti.

 2. Návrh na uzatvorenie zmluvy, t. j. prihlášku do dražby, môže odoslať výlučne osoba, ktorá má na portáli www.mojaaukcia.sk vytvorený užívateľský účet, t. j. ktorá je zaregistrovaná.

 3. Na to, aby sa osoba mohla na internetovej stránke zaregistrovať, je potrebné, aby pravdivo vyplnila všetky údaje, aby overila svoju emailovú adresu a svoje telefónne číslo.

 4. Záujemcovi sú ešte pred vyplnením a odoslaním prihlášky oznámené prostredníctvom internetovej stránky a týchto Všeobecných obchodných podmienok (vrátane Reklamačného poriadku) všetky informácie týkajúce sa uzatváranej zmluvy, ako aj služby samotnej, ktorá je predmetom zmluvy, ako aj ďalšie informácie v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

 5. K akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného prostredníctvom internetovej stránky Záujemcovi, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho prihláška do dražby bola akceptovaná a že sa môže zúčastniť dražby.

 6. Poskytovateľ nemá povinnosť akceptovať prihlášku do dražby zaslanú zo strany Záujemcu, a teda nemá povinnosť uzatvoriť so Záujemcom zmluvu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Záujemca tak nemá právny nárok, domáhať sa uzatvorenia zmluvy a účasti na dražbe. Poskytovateľ môže odmietnuť prihlášku Záujemcu do dražby alebo ju nemusí akceptovať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Najčastejšie pôjde o nasledovné prípady:

 • Záujemca zaslal prihlášku do dražby po začatí dražby,

 • Záujemca zaslal prihlášku do dražby v nedostatočnom časovom predstihu pred začatím dražby,

 • Záujemca uviedol v prihláške do dražby neúplné alebo nepravdivé informácie.

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká poskytnutím objednaných služieb (ukončením dražby).

 2. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

 3. Záujemca môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom a zrušiť tak svoju účasť v dražbe. Odstúpenie od zmluvy uskutoční Záujemca odoslaním oznámenia o ukončení svojej účasti v dražbe, Poskytovateľovi, akoukoľvek formou.

 4. Prihlášku do dražby je Záujemca oprávnený zaslať najneskôr 15 minút pred momentom začatia dražby.

III. Cena za služby poskytované Poskytovateľom

 1. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bezodplatne, a teda Poskytovateľovi vo vzťahu k Záujemcom nevzniká nárok na žiadnu odmenu za to, že im umožnil využívať služby ponúkané prostredníctvom internetovej stránky, t. j. zúčastniť sa dražby, resp. nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu dražby.

IV. Prihláška do dražby

 1. V prípade, ak má Záujemca záujem zúčastniť sa dražby ním zvolenej nehnuteľnosti, prejaví tento svoj záujem vyplnením a odoslaním Prihlášky do dražby – ide o návrh na uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej sa v prípade akceptácie návrhu zo strany Poskytovateľa, Záujemca zúčastní dražby nehnuteľnosti.

 2. V rámci vypĺňania prihlášky do dražby je Záujemca povinný poskytnúť všetky Poskytovateľom požadované informácie a to v úplnom rozsahu, pravdivo a nesmie nič zamlčať.

 3. V prípade, ak má Záujemca so svojim manželom / manželkou existujúce bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je Záujemca povinný získať súhlas manžela / manželka na účasť v dražbe a zároveň je povinný pravdivo a úplne vyplniť aj údaje o manželovi / manželke.

 4. V prípade, ak Záujemca poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu v bode 2 alebo 3 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s dražbou ktorej Záujemca porušil svoju povinnosť a zároveň sa Záujemca zaväzuje zaplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti zmluvnú pokutu vo výške 3% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s dražbou ktorej Záujemca porušil svoju povinnosť.

 5. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že za porušenie povinnosti Záujemcu podľa bodu 3 tohto článku sa považujú, okrem iných, aj tieto konania:

 • Nepodpísanie rezervačnej zmluvy týkajúcej sa draženej nehnuteľnosti zo strany Záujemcu alebo zo strany manžela / manželky Záujemcu,

 • Napadnutie platnosti dražby alebo rezervačnej zmluvy týkajúcej sa draženej nehnuteľnosti zo strany manžela / manželky Záujemcu, v súlade s § 40a zákona č. 40/1964 Zb. s poukazom na § 145 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.

 1. V súvislosti s účasťou na dražbe a so zmluvou uzatvorenou s Poskytovateľom, nevzniká Záujemcovi povinnosť hradiť Poskytovateľovi, ako ani iným tretím osobám, žiadne platby, odmeny ani poplatky. Povinnosť na úhradu rezervačnej zálohy vzniká výlučne úspešnému Záujemcovi, a to na základe uzatvorenej rezervačnej zmluvy, ktorej uzatvorenie sa uskutoční po ukončení dražby v súlade s článkom VI. Týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V. Priebeh dražby

 1. Dražba konkrétnej nehnuteľnosti prostredníctvom internetovej stránky je umožnená iba Záujemcom, ktorí s Poskytovateľom uzatvorili Zmluvu, t. j. iba tým Záujemcom, ktorí v súvislosti s konkrétnou draženou nehnuteľnosťou vyplnili a odoslali prihlášku do dražby a ktorým bolo zo strany Poskytovateľa oznámené, že ich prihláška do dražby bola akceptovaná.

 2. Úspešné uzatvorenie Zmluvy týkajúce sa konkrétnej nehnuteľnosti nezakladá Záujemcovi automatický nárok zúčastniť sa dražby akejkoľvek inej nehnuteľnosti ako tej, v súvislosti s ktorou vyplnil Záujemca prihlášku do dražby a uzatvoril s Poskytovateľom zmluvu.

 3. Dražby sa môže zúčastniť neobmedzený počet osôb, ktoré v súvislosti s konkrétnou nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom dražby, vyplnili prihlášku do dražby a s ktorými bola zo strany Poskytovateľa uzatvorená zmluva.

 4. Účasť v dražbe sa riadi nasledovnými pravidlami:

 1. Kúpna cena každej nehnuteľnosti začína na tzv. vyvolávacej cene, teda cene, ktorá je ako minimálna kúpna cena uvedená na internetovej stránke v súvislosti s konkrétnou nehnuteľnosťou (ide o sumu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti stanovená ako minimálna kúpna cena za nehnuteľnosť).

 2. V prípade, ak má Záujemca záujem zvýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti, prejaví tento svoj záujem prostredníctvom internetovej stránky a to jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

ba) zvýšenie vyvolávacej ceny o fixnú sumu uvedenú na internetovej stránke – zvýšenie sa uskutoční tak, že Záujemca klikne na tlačítko so sumou, o ktorú chce navýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti a nasledovným potvrdením uskutočneným zo strany Záujemcu, že má naozaj záujem zvýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti, o Záujemcom zvolenú sumu.

bb) zvýšenie vyvolávacej ceny o fixnú sumu určenú Záujemcom – zvýšenie sa uskutoční tak, že Záujemca vpíše ním zvolenú sumu, o ktorú chce navýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti do osobitnej kolónky na internetovej stránke, potvrdením tejto sumy a nasledovným opakovaným potvrdením uskutočneným zo strany Záujemcu, že má naozaj záujem zvýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti, o Záujemcom zvolenú sumu.

 1. Zvýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti môže iba jeden Záujemca a to ten, ktorý tak urobí ako prvý. Cena nehnuteľnosti zvýšená prvým Záujemcom podľa písm. b) tohto bodu sa nazýva „aktuálna cena nehnuteľnosti“.

 2. Aktuálnu cenu nehnuteľnosti môže zvýšiť každý Záujemca zúčastňujúci sa na dražbe, a to počas trvania dražby.

 3. V prípade, ak má Záujemca záujem zvýšiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti, prejaví tento svoj záujem prostredníctvom internetovej stránky a to jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

ea) zvýšenie aktuálnej ceny o fixnú sumu uvedenú na internetovej stránke – zvýšenie sa uskutoční tak, že Záujemca klikne na tlačítko so sumou, o ktorú chce navýšiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti a nasledovným potvrdením uskutočneným zo strany Záujemcu, že má naozaj záujem zvýšiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti, o Záujemcom zvolenú sumu.

eb) zvýšenie aktuálnej ceny o fixnú sumu určenú Záujemcom – zvýšenie sa uskutoční tak, že Záujemca vpíše ním zvolenú sumu, o ktorú chce navýšiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti do osobitnej kolónky na internetovej stránke, potvrdením tejto sumy a nasledovným opakovaným potvrdením uskutočneným zo strany Záujemcu, že má naozaj záujem zvýšiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti, o Záujemcom zvolenú sumu.

 1. Po začatí dražby majú Záujemcovia možnosť zvýšiť vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti počas 60 minút od momentu začatia dražby. Moment začatia dražby je deň a čas, ktorý je ako moment začatia dražby uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa a ktorý je Záujemcovi známy ešte pred uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom.

 2. V prípade, ak žiaden zo Záujemcom nenavýši vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti do 60 minút od momentu začatia dražby, uplynutím 60 minút sa dražba končí, pričom úspešným nie je žiaden Záujemca a žiadnemu záujemcovi nevzniká povinnosť uzatvoriť rezervačnú zmluvu k nehnuteľnosti, ako ani právny nárok na uzatvorenie takejto rezervačnej zmluvy.

 3. V prípade, ak ktorýkoľvek zo Záujemcov navýši vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti alebo aktuálnu cenu nehnuteľnosti, predĺžuje sa čas konania dražby o 2 minúty od momentu navýšenia vyvolávacej alebo aktuálnej ceny. To neplatí, ak bola vyvolávacia alebo aktuálna cena navýšená do 58-mej minúty od momentu začatia dražby. V takom prípade (ak sa po 58-mej minúte nenavýši aktuálna cena nehnuteľnosti) sa dražba končí uplynutím 60 minút od momentu začatia dražby. V prípade ak sa vyvolávacia cena alebo aktuálna cena nehnuteľnosti navýši kedykoľvek po 58-mej minúte od momentu začatia dražby, predĺžuje sa čas konania dražby v súlade s prvou vetou tohto písmena, t. j. o 2 minúty od momentu navýšenia vyvolávacej alebo aktuálnej ceny, a to aj opakovane až do momentu, keď žiaden zo Záujemcov nenavýši aktuálnu cenu nehnuteľnosti počas dvoch minút od posledného navýšenia vyvolávacej alebo aktuálnej ceny nehnuteľnosti.

 4. Aktuálny čas do skončenia dražby je Záujemcom k dispozícii nepretržite počas celého trvania dražby, a to na internetovej stránke Poskytovateľa.

 5. Víťazom dražby sa stáva Záujemca, ktorý ako posledný pred momentom ukončenia dražby navýšil vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti alebo aktuálnu cenu nehnuteľnosti – t. j. ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 1. Výsledkom dražby nie je automatické nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby, ale vznik právneho nároku a zároveň povinnosti úspešného Záujemcu, uzatvoriť s vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti rezervačnú zmluvu týkajúcu sa nehnuteľnosti, a to za kúpnu cenu, ktorá bola úspešným Záujemcom ponúknutá ako najvyššie podanie v rámci konania dražby.

 2. Úspešný Záujemca (víťaz dražby) je povinný s vlastníkom nehnuteľnosti uzatvoriť rezervačnú zmluvu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to za kúpnu cenu, ktorá bola úspešným Záujemcom ponúknutá ako najvyššie podanie v rámci konania dražby.

VI. Postup po ukončení dražby

 1. Po ukončení dražby bude každému Záujemcovi oznámené, či bol v dražbe úspešný alebo neúspešný.

 2. Neúspešnému uchádzačovi nevzniká po ukončení dražby vo vzťahu k Poskytovateľovi, ako ani k vlastníkovi nehnuteľnosti žiaden právny nárok na uzatvorenie rezervačnej zmluvy, ako ani žiadna povinnosť.

 3. Úspešný uchádzač je po oznámení o tom, že bol v dražbe úspešný, povinný, ak sa s Poskytovateľom nedohodne inak, uzatvoriť s Poskytovateľom a vlastníkom nehnuteľnosti rezervačnú zmluvu, predmetom ktorej je záväzok úspešného Záujemcu a vlastníka nehnuteľnosti, uzatvoriť kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom dražby, a to za kúpnu cenu, ponúknutú úspešným Záujemcom ako najvyššie podanie v rámci dražby.

 4. Povinnosť podľa bodu 3 tohto článku je úspešný Záujemca povinný splniť do dvoch (2) pracovných dní odo dňa oznámenia, že bol úspešným uchádzačom v dražbe. V prípade, že úspešný Záujemca v rámci prihlášky do dražby uviedol aj údaje manžela / manželky, je povinný / povinná rezervačnú zmluvu podpísať aj manžel / manželka a to spolu s úspešným Záujemcom a v rovnakej lehote. Porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu, sa považuje za porušenie povinnosti Záujemcu podľa čl. IV bod 4, ktoré zakladá Poskytovateľovi, ako aj vlastníkovi nehnuteľnosti, právo na zmluvnú pokutu voči Záujemcovi.

 5. Rezervačná zmluva uvedená v tomto bode, je ešte pred vyplnením a odoslaním prihlášky do dražby k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa, a to v súvislosti s každou nehnuteľnosťou osobitne. Vyplnením a odoslaním prihlášky do dražby Záujemca potvrdzuje, že sa s rezervačnou zmluvou oboznámil a nemá voči jej obsahu výhrady.

 6. V súlade s obsahom uzatvorenej rezervačnej zmluvy, je úspešný Záujemca povinný do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy povinný uhradiť na účet Poskytovateľa rezervačnú zálohu vo výške 6% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorou sa zúčastnil ako úspešný Záujemca dražby.

 7. V prípade ak si úspešný Záujemca nesplní povinnosť podľa bodu 3 a 4 tohto článku, je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s dražbou ktorej Záujemca porušil svoju povinnosť a zároveň sa Záujemca zaväzuje zaplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti zmluvnú pokutu vo výške 3% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s dražbou ktorej Záujemca porušil svoju povinnosť.

 8. V prípade ak si úspešný Záujemca nesplní povinnosť podľa bodu 3 a 4 tohto článku, nárok Záujemcu na uzatvorenie rezervačnej zmluvy zaniká.

 9. V prípade, ak napriek splneniu všetkých povinností úspešného Záujemcu, nedôjde zo strany vlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu rezervačnej zmluvy (alebo v závislosti od dohody s vlastníkom nehnuteľnosti a Poskytovateľom ani inej obdobnej zmluvy smerujúcej k nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetu dražby), má úspešný Záujemca nárok voči vlastníkovi nehnuteľnosti vo výške 3% z vyvolávacej ceny nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorou bol Záujemca v dražbe úspešným a napriek splneniu všetkých jeho povinností, nedošlo z dôvodov na strane vlastníka nehnuteľnosti, k uzatvoreniu rezervačnej ani inej obdobnej zmluvy, týkajúcej sa predmetu dražby.

VII. Vylúčenie zodpovednosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ výlučne sprostredkuje úspešnému Záujemcovi, ktorý ponúkol v rámci dražby nehnuteľnosti najvyššiu kúpnu cenu, možnosť uzatvoriť s vlastníkom nehnuteľnosti rezervačnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby a to za kúpnu cenu ponúknutú úspešným Záujemcom ako najvyššie podanie. Poskytovateľ nezodpovedá za konanie ani opomenutie konania zo strany vlastníka nehnuteľnosti, ako ani za to, či vlastník uzatvorí alebo neuzatvorí s úspešným Záujemcom rezervačnú zmluvu alebo neskôr kúpnu zmluvu.

 2. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky internetovej stránky narušujúce priebeh dražby, ktoré sú spôsobené tretími osobami.

 3. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za nemožnosť Záujemcu, riadnym spôsobom sa zúčastniť na dražbe, ak Záujemca nespĺňa niektorú z nasledovných požiadaviek:

 1. Minimálne požiadavky na internetový prehliadač:

 • Microsoft Internet Explorer vo verzii 11.0 a vyššie (32 bit) s aplikovanými opravnými záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami

 • Microsoft Edge vo verzii 97.0 a viac

 • Mozilla Firefox vo verzii 95.0 a viac.

 • Google Chrome, alebo prehľadače ktoré využívajú open source projekt Chromium vo verzii 96.0 a viac.

Pre plnú funkčnosť web stránky je potrebné povoliť Javascript v prehliadači. Viac o tom ako povoliť Javascript nájdete tu https://www.enable-javascript.com/sk/

 1. Minimálne požiadavky na internetové pripojenie:

 • Minimálne požadované pripojenie do internetu je s rýchlosťou min. 30Mb/s. V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť povolené porty 80 - http a 443 - https.

VIII. Odstúpenie Záujemcu – spotrebiteľa, od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je Leaders & Partners, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu Poskytovateľa a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).

 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.

 6. Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

 7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).

 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Na účely tohto bodu sa úplným poskytnutím služby rozumie ukončenie dražby, t. j. zaslanie oznámenia úspešnému Záujemcovi o tom, že sa stal v dražbe úspešným a ním ponúknutá kúpna cena bola najvyššia.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Záujemca ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.

 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.2.2022