Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.mojaaukcia.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 2. Poskytovateľom je Leaders & Partners, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 50 153 269, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38478/V, DIČ: 2120195374, email: [email protected], telefónne číslo: 0905 541 086 (ďalej len „Poskytovateľ“).

 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne s názvom www.mojaaukcia.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).

 4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Záujemcu pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom.

 5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá sa prostredníctvom internetovej stránky, prihlásila do dražby konkrétnej nehnuteľnosti, t. j. ktorá vyplnila a odoslala formulár – prihlášku do dražby.

 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 7. Dražbou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie konanie, účelom ktorého je budúci prevod vlastníckeho práva z vlastníka nehnuteľnosti na úspešného Záujemcu, t. j. na Záujemcu, ktorý urobí počas konania dražby najvyššie podanie, t. j. ponúkne najvyššiu sumu ako kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby.

 8. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprostredkovanie možnosti uzatvorenia rezervačnej zmluvy k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby prostredníctvom internetovej stránky, a to medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako predávajúcim a Záujemcom, ktorý urobí počas trvania dražby najvyššie podanie ako kupujúcim. Predmetom rezervačnej zmluvy špecifikovanej v tomto bode je rezervácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby, v prospech úspešného Záujemcu a záväzok úspešného Záujemcu a vlastníka nehnuteľnosti, uzatvoriť k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby, kúpnu zmluvu v dohodnutej lehote a za kúpnu cenu, ktorá bude výsledkom dražby (ďalej tiež ako „rezervačná zmluva“.

 9. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bezodplatne, a teda Poskytovateľovi vo vzťahu k Záujemcom nevzniká nárok na žiadnu odmenu za to, že im umožnil využívať služby ponúkané prostredníctvom internetovej stránky, t. j. zúčastniť sa dražby, resp. nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu dražby.

 10. Zmluvou sa rozumie Zmluva o sprostredkovaní, predmetom ktorej je záväzok Sprostredkovateľa umožniť Záujemcom zúčastniť sa dražby a za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, poskytnúť úspešnému Záujemcovi možnosť uzatvoriť rezervačnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby a nadobudnúť vlastnícke právo k nej.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa.

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

 1. Rozsah poskytnutej služby

 2. Včasnosť poskytnutia služby

 3. Správnosť ceny za službu

 1. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: Leaders & Partners, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 040 01 Košice – mestská časť Ju, alebo emailom na adresu: [email protected]. Záujemca môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.

 2. Pri uplatnení reklamácie vyplní Záujemca reklamačný protokol, ktorý je Záujemcovi sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Záujemca uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Záujemca tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Záujemca Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.

 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Záujemcovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 4. Ak Záujemca uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Záujemcu o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Záujemcu, ktoré z týchto práv Záujemca uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.

 5. Záujemca má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.

 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Záujemcu a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Záujemca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Záujemca môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.

 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Záujemca právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.2.2022